ຂ້ອຍຕ້ອງການຄຳອະທິບາຍ ຂ້ອຍຝັນເຫັນແບ້ເກີດລູກ 3 ໂຕ ແບ້ໂຕໃຫຍ່ມາໂຈມຕີກິນມັນ ຂ້ອຍພະຍາຍາມປ້ອງກັນມັນ ແຕ່ກໍເຮັດບໍ່ໄດ້ ແລະຂ້ອຍກໍ່ຫຍຸ້ງຢູ່ ເພາະມີອີກໂຕໜຶ່ງເກີດຢູ່ທີ່ ໃນເວລາດຽວກັນ, ແລະຂ້ອຍຫຍຸ້ງຢູ່ກັບການປົກປ້ອງນາງ